Reiki in Oakville

Come enjoy a free Reiki mini session on July 21